Zakres usług świadczonych przez Kancelarię

Kancelaria zajmuje się obsługą klientów indywidlanych oraz przedsiębiorców w zakresie spraw cywilnych, karnych i gospodarczych. Poniższe zestawienie obejmuje przykładowy zakres spraw, które prowadzone są przez Kancelarię, dlatego też w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt osobisty w siedzibie Kancelarii, telefoniczny bądź mailowy.
Prawo cywilne 
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody w postępowaniu przesądowym, cywilno-sądowym, karno-sądowym i administracyjno-sądowym,
 • prawo rzeczowe (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, rozgraniczenie, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • prawo zobowiązań (roszczenia wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia),
 • prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisy i polecenia, spory o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku) 
 • prawo spółdzielcze, prawo lokalowe, ochrona dóbr osobistych, 
 • prawo antymonopolowe i konkurencji, 
 • prawo autorskie, 
 • prawo budowlane i nieruchomości, 
 • prawo ksiąg wieczystych i postępowania wieczysto-księgowego, 
 • zabezpieczenie i windykacja należności, 
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie projektów umów, doradztwo w zakresie negocjacji umów, 
 • sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych, 
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym, 
 • reprezentowanie Klientów na etapie windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym, 
 • przedsądowa egzekucja roszczeń. 

Prawo karne, karnoskarbowe, wykonawcze i wykroczeń
 • przybycie na miejsce zdarzenia, 
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę, 
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
 •  obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty, sporządzanie wniosków o wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego), 
 • prowadzenie spraw o ułaskawienie, 
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji 
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych, 
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, 

Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • sprawy o rozwód i separację, 
 • alimenty (uzyskanie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie), 
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi (ustalenie kontaktów, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka), 
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka, 
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym podział majątku wspólnego, 
 • udzielanie porad prawnych, opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych, reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

Prawo pracy
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, na wszystkich etapach postępowania m.in. w zakresie sporów o wynagrodzenie, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odprawy, 
 • odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy
 • naruszenia dóbr osobistych pracowników, sprawy o dyskryminację oraz mobbing

Prawo gospodarcze i handlowe
 • prowadzenie bieżącej korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń, obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego, 
 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów, 
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi, 
 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód, udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych przedsięborców, 
 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców, 
 • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Kancelaria Adwokacka 
adw. Krystian Mazurek 
ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin
tel. 660 474 182 
mail: poczta@adwokat-mazurek.pl

(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone