ADWOKAT KRYSTIAN MAZUREK
WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • 2006-2009 - nauka w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie w klasie o profilu humanistyczno-prawniczym 
 • 2009-2014 - studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyplom z oceną bardzo dobrą uzyskany po obronie pracy magisterskiej pod tytułem "Granice odpowiedzialności odszkodowawczej" 
 • 2015-2017 - aplikacja adwokacka ukończona pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym 
 • 2018 - wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie 
 • wielokrotne staże odbywane w Prokuraturach oraz Sądach 
 • ukończone kursy oraz szkolenia ze specjalistycznych dziedzin, np. "Odpowiedzialność za szkody medyczne", "Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczeniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie Sądu Najwyższego"
ODSZKODOWANIA
Kompleksowa obsługa poszkodowanych w wyniku:
 • wypadków drogowych (w szczególności śmiertelnych)
 • wypadków przy pracy
 • błędów medycznych
 • poślizgnięć i potknięć na nienależycie zarządzanych nieruchomościach
 • opóźnionych lotów
 • zwarcia z bankiem niezgodnych z prawem umów dotyczących kredytów frankowych
Kancelaria oferuje pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za szkody nawet sprzed 20 lat.
POSTĘPOWANIA KARNE
Obrona oskarżonych, a także reprezentowanie porzywdzonych w postępowaniach karnych, jak i w postępwaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku. Pomoc prawna w zakresie spraw karnych dotyczy w szczególności:
 • prowadzenia spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę i Policję, w tym udział w czynnościach procesowych, zgłaszanie wniosków dowodowych oraz sporządzanie zastrzeżeń do opinii biegłych
 • sporządzanie apelacji oraz zażaleń na postanowienia, w tym postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i zastosowaniu środka zapobiegawczego
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w procesie karnym
 • sporządzanie pism procesowych po uprawomocnieniu się wyroku karnego w przedmiocie dozoru elektronicznego, odroczenia i przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia
ROZWODY I PODZIAŁY MAJĄTKU
Sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach o rozwód i w późniejszych postępowaniach o podział majątku wspólnego małżonków. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię dotyczy:
 • postępowań o rozwód bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o winie
 • spraw dotyczących podziału majątku małżeńskiego i rozliczenie w jego ramach nakładów poczynionych na mienie, pożytków uzyskanych po uprawomocnieniu się rozwodu,
 • ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnymSPADKI I ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Zastępstwo procesowe w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym, podziały majątku spadkowego, a także sporządzanie projektów testamentów.

SPRAWY O ZAPŁATĘ

Dochodzenie roszczeń pieniężnych ze wszelkich tytułów na etapie przedsądowym (wezwanie dłużnika do zapłaty), jak i w postępowaniu sądowym. Pomoc prawna obejmuje także późniejszą egzekucję roszczeń.


OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Pełna obsługa przedsiębiorców we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem firmy. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze firm odszkodowawczych.
Kancelaria Adwokacka 
adw. Krystian Mazurek 
ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin
tel. 660 474 182 
mail: poczta@adwokat-mazurek.pl

(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone